บริษัท ทราวิซโก อินโนเทค จำกัด (“บริษัทฯ”) มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งงานที่สําคัญทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่ีมีความเป็นมืออาชีพ โดยมีฝ่ายบุคคลฯ เป็นผู้จัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)/ กรรมการผู้จัดการ (President) และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา

 1. ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)/กรรมการผู้จัดการ (President) เมื่อตําแหน่งผู้บริหารระดับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการว่างลง หรือผู้อยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตําแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยฝ่ายบุคคลฯ จะพิจารณา เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดํารงตําแหน่งแทนต่อไป ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /กรรมการผู้จัดการจะรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการสืบทอดตําแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 2. ระดับผู้บริหารระดับสูง เมื่อตําแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายว่างลง หรือผู้อยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งได้บริษัทฯ จะมีการนําเสนอทายาทผู้สืบทอดตําแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้การวางแผนการสืบทอดตําแหน่งของบริษัทฯ ระดับผู้บริหาร มีขั้นตอน ดังนี้
  1. วิเคราะห์สถานการณ์ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์บริษัทฯ นโยบายแผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว
  2. ประเมินความพร้อมของกําลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
  3. กําหนดแผนสร้างความพร้อมของกําลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงาน เพื่อเตรียมทดแทนคนที่ออก
  4. สร้างแผนสรรหาพนักงาน และพัฒนาฝึกอบรมพนักงานไว้ล่วงหน้าภายใน 1 ปีก่อนพนักงานจะเกษียณ หรือ ออกจากตําแหน่งก่อนเวลา
  5. กําหนดความสามารถ ซึ่งหมายถึง ความรู้ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตําแหน่งนั้นๆ และจัดทําแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
  6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
  7. ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
  8. ระบุทายาทผู้สืบทอดตําแหน่งจากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงานของพนักงาน ต้องมีการแจ้งให้ พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมอบ
  9. พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นทายาท ว่าจะสามารถมีพัฒนาการและสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง หากไม่เป็นตามคาดหมายการเปลี่ยนตัวย่อมทําได้

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

 

 

( นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่