ความเป็นมา

Our History

ประวัติบริษัท

บริษัท ทราวิซโก อินโนเทค จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรกขึ้นในปี พ.ศ. 2544 เพื่อประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยว จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในนาม บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 9 มีนาคม 2547 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2,000,000 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150,000,000 บาทในปี 2557  ต่อมาในปี 2560 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทราวิซโก อินโนเทค จำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 800,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่า)  ในปี 2561 ถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท

เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจรมุ่งเน้นการให้บริการที่ดี มีมาตรฐาน มีความหลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศ โดย มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ สรรสร้างนวตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการ OTA ใน Travel Tech ที่มีแพลตฟอร์มด้านการจัดการการท่องเที่ยว (Digital Travel Technology Platform : DTP) ที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของโลก

ปี การเปลี่ยนแปลง / กิจกรรม
2544 เริ่มเปิดดำเนินธุรกิจ
2547 จดทะเบียนจัดตั้งในนามบริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด
2548 ให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต E-Commerce ในประเทศไทย
2549 ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่านทางอินเทอร์เน็ต (เป็นผู้ให้บริการรายแรกในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค
2550 ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2554 เป็นสมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ได้รับใบอนุญาตเลขที่ 35 3 08383
2557 เพิ่มทุนเป็น ทุนจดทะเบียน  150 ล้านบาท
2559 พิธีเปิด (Grand Opening) สำนักงานใหญ่ที่ อาคาร ทีทีซีพาร์ค ทาวเวอร์
2560 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทราวิซโก อินโนเทค จำกัด
2561  – เพิ่มทุนเป็นทุนจดทะเบียน 330 ล้านบาท
 – พัฒนาโครงการ “OTA Platform ” เป็น “Super OTA Platform”
 – เริ่มแผนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2564 เพิ่มทุนเป็นทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท