1. วัตถุประสงค์ : เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาเลือกลงทุนในธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต ทั้งในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ และธุรกิจใหม่ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
 2. ประเภทการลงทุน : ลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยประเภทการลงทุนสามารถแบ่งได้เป็นทั้งส่วนของทุน ตราสารทางการเงินประเภทกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารหนี้
 3. บริษัทที่เข้าไปลงทุน และรูปแบบการเข้าร่วมลงทุน :
  • บริษัทและ/หรือนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ
  • บริษัทและ/หรือนิติบุคคล ที่ก่อตั้งแล้ว ทั้งในและต่างประเทศ

รูปแบบการเข้าร่วมลงทุนมีหลายประเภท ได้แก่ โครงการที่เริ่มลงทุนใหม่ (Greenfield Project) การร่วมลงทุน (Joint Venture) การขายบริษัทหรือการควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) การควบกิจการ (Amalgamation) การเข้าซื้อสินทรัพย์ (Asset Purchase) การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ (Asset Swap) เป็นต้น การเลือกใช้รูปแบบใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์

 1. ผลตอบแทนจากการลงทุน
  ผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ในรูปกำไร ส่วนเกินทุน เงินปันผล และ/หรือดอกเบี้ยรับ
 1. เกณฑ์การพิจารณาการลงทุน
  ธุรกิจใหม่

  • สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ และเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง
  • ลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสอดคล้องกับความสามารถและความชำนาญหลักของบริษัท โดยสามารถระดมทุนด้วยธุรกิจตัวเอง และไม่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากบริษัทฯ ในระยะกลางและระยะยาว
  • มีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) อย่างน้อย 15%
  • จำกัดขอบเขตและบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน โดยพิจารณาธุรกิจที่มีศักยภาพหลากหลายขึ้น และมีจุดแข็งในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาความเสี่ยงของพื้นที่ และ/หรือประเทศที่เข้าไปลงทุน
  • เป็นการลงทุนในระยะกลาง และระยะยาว โดยเป็นการสนับสนุนและเพิ่มมูลค่าของบริษัท
 1. การควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
  • ต้องจัดให้มีรายงานสถานภาพการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบและพิจารณาอนุมัติ
  • ต้องจัดให้มีการจัดทำรายงานสถานการเงิน เป็นระยะเวลาสม่ำเสมอ เช่นผลการดำเนินงาน งบประมาณ การประมาณการทั้งระดับบริษัทและโครงการ
  • ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น
  • ปฎิบัติตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศที่ใช้บังคับ
  • ปฎิบัติตามให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีที่ใช้บังคับ
  • ปฎิบัติตามระเบียบการกระจายอำนาจอนุมัติ (Level of Authority) ของบริษัท

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

 

 

( นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่