รายได้จากการขาย

EBITDA

กำไรสุทธิ

กราฟแท่งแสดง รายได้จากการขาย
– ปี 2560 : 1,019,606 พันบาท
– ปี 2561 : 1,097,164 พันบาท

กราฟแท่งแสดง EBITDA
– ปี 2560 : 4.82%
– ปี 2561 : 11.25%

กราฟแท่งแสดงกำไรสุทธิ
– ปี 2560 : 1.75%
– ปี 2561 : 5.19%

กราฟวงกลม แสดงอัตรา % รายได้จากการขาย แยกตามหน่วยธุรกิจ (ปี 2561)

(หน่วย : พันบาท)
593,501 (54%)
482,754 (44%)
20,909 (2%)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : พันบาท) ปี 2560 ปี 2561
สินทรัพย์รวม 1,190,128 1,418,911
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 500,937 754,020
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 689,191 664,891
หนี้สินรวม 941,635 983,786
หนี้สินหมุนเวียนรวม 758,178 780,159
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 183,457 203,627
ส่วนของผู้ถือหุ้น 248,493 435,125
     

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2560 ปี 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.66 0.97
อัตราการเติบโตของรายได้ -6.82% 8.80%
อัตรากำไรขั้นต้น 9.50% 14.73%
EBITDA 4.82% 11.25%
อัตรากำไรสุทธิ 1.75% 5.19%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 1.68% 4.45%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 7.51% 16.97%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.79 2.26

แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และงบการเงินของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี