การประกอบธุรกิจ
บริษัท ทราวิซโก อินโนเทค จำกัด (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการ แพลตฟอร์มด้านการจัดการการท่องเที่ยว (Digital Travel Technology Platform DTP) ชั้นนำที่มี ผู้ใช้บริการมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย โดยมีรากฐานมาจากกลุ่มผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญในด้าน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและด้านไอทีของประเทศไทย โดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาผสานกับการให้บริการ ข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยว ให้บริการผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้บริการรายแรกๆ ของประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540