บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นกลไกและเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงานการบริหาร และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ได้

  1. กลยุทธ์และเป้าหมายได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงโดยสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) ของบริษัท
  2. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการบริหารทรัพยากรของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและมีระบบการป้องกัน ควบคุม ดูแลทรัพย์สินอย่างเหมาะสม
  3. รายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลา
  4. การดำเนินงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายกฎระเบียบและข้อกำหนดที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งภายในและภายนอก
  5. มีการปรับปรุงคุณภาพและวิธีการปฏิบัติงานที่ดีทั้งด้านบุคลากรทรัพย์สินอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการต่างๆอย่างต่อเนื่อง
  6. มีการควบคุมภายใน โดยการประเมินตนเองในระบบงานที่สำคัญอย่างเหมาะสม

การบริหารจัดการความเสี่ยงช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย และลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้นได้ ในเวลาเดียวกันช่วยป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร และสร้างความมั่นใจในการรายงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

  • บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่ละสายงาน เป็นประธาน และมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานและผู้จัดการฝ่ายแต่ละสายงานเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการฯ จะเป็นผู้กำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานผลการบริหารความเสี่ยง การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
  • บริษัทฯ ได้มอบหมายให้พนักงานทุกคนมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน และกำหนดอำนาจการดำเนินงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการทุกระดับไว้อย่างชัดเจน โดยให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเหมาะสม
  • บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคนในบริษัทฯ มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง และสามารถจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ โดยการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานบริษัทฯ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง
  • บริษัทฯ มีการวางแผนบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดความเสี่ยงแยกตามแต่ละระบบงาน และวางแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

 

 

( นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่