บริษัท ทราวิซโก อินโนเทค จำกัด

  • สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3455 อาคารทีทีซี พาร์ค ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์เลขหมาย 02-171-9999 (อัตโนมัติ 300 คู่สาย)
  • ทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท (ชำระเต็ม)
  • ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105547034583 ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เลขที่ 0105547034583 ออกโดยกรมสรรพากร
  • ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/03799 จากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
  • ใบอนุญาตสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เลขที่อนุญาติ 35-3-08383
  • ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108614827406 ออกโดยกระทรวงพาณิชย์

มีบริษัทย่อย คือบริษัท ไทยทราเวลเซ็นเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ก่อตั้งเมื่อปี 2551 ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการท่องเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวในประเทศ มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ : 0105551107441 ถือหุ้นโดย บริษัท ทราวิซโก อินโนเทค จำกัด