บริษัท ทราวิซโก อินโนเทค จำกัด (“บริษัทฯ”) กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตมั่นคงยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามาเป็นแกนหลักในกระบวนการดำเนินงานทุกขั้นตอน ถ่ายทอดสู่สายงานระดับปฏิบัติการต่างๆ ขององคก์ร และบูรณาการแผนการปฏิบัติงานให้มีความเชื่อมโยงกันสร้างสมดุลในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน สร้างสัมฤทธิผลแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการและผลิตภัณฑ์ ให้ครอบคลุมความต้องการทุกด้าน สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม และให้ความสำคัญในการส่งมอบองค์ความรู้ด้านการบริการ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

1.ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
2.ยึดถือลูกค้าเป็นศูนยก์ลางและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง เพื่อให้ลูกค้าได้ร้บการบริการอย่างดีที่สุด เกินกว่าที่คาดหวังไว้
3.สร้างสรรค์ คิดค้น และพัฒนานวตักรรมการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
4.บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางและหลักปฏิบัติสากล
5.รักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและข้อมูลลูกค้า ด้วยระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบบูรณาการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

การพัฒนาด้านสังคม

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมและชุมชน พัฒนาทักษะ ศักยภาพของพนักงานเพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพสู่สังคม และสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อสร้างสังคมแห่งความยั่งยืน

1.ดูแลและปฏิบัติิต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุสัญชาติ สิทธิความเป็นพลเมือง รสนิยมทางเพศ หรือความพิกลพิการ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.พัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยมีการวางแผนการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนมี การจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
3.ดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน เป็นปัจจัยสำคัญ
4.ดำเนินงานด้านการพัมนาศักยภาพเยาวชน สังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้ง ชุมชน หน่วยงานราชการและภาคประชาชน เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของชุมชนในสังคมให้ดีขึ้น

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานทุกขั้นตอน

1.ใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.บริหารจัดการของเสียจากกระบวนการให้บริการอย่างเป็นระบบเพื่อให้มั่นใจว่า ทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานการใส่ใจ ดูแลรักษา เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3.ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
4.ใช้้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แสดงความมุ่งมั่นต่อการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ผ่านนโยบายต่างๆ ที่สำคัญ เช่น

– นโยบายกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
– นโยบายจริยธรรมสำหรับพนักงาน (Code of Conduct)
– นโยบายสิทธิมนุษยชน
– จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติิของคู่ค้า
– นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
– นโยบายการใช้ข้อมูล
– นโยบายสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฎิบัติข้างต้นนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในเจตนารมณ์ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนครอบคลุม มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ทราวิซโก อินโนเทค จำกัด ทั้งนี้ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฎิบัติตามนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่กำหนด อีกทั้งสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ นำนโยบายดังกล่าวไปประยุกต์และปรับใช้ในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งความยั่งยืนให้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

( นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ