บริษัท ทราวิซโก อินโนเทค จำกัด
ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มด้านการจัดการการท่องเที่ยวชั้นนำ เราจะมุ่งมั่นในการให้บริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ครบวงจร และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ภายใต้ Core Competency “THE BEST” เราคือองค์กรแห่งความเป็นเลิศ
corp-tvgi-img
-

ราคาหุ้น

ปรับปรุงล่าสุด

-

เปลี่ยนแปลง

(% เปลี่ยนเเปลง)

-

ผู้ถือหุ้น

(คน)

-

ปริมาณซื้อขาย

(หุ้น)

ข้อมูลบริษัท ทราวิซโก อินโนเทค
บริษัท ทราวิซโก อินโนเทค จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรกขึ้นในปี พ.ศ. 2539 ในนามบุคคลธรรมดาเพื่อเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Programing Platform) ในการให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ต่อมาจึงได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในนาม บริษัท ไทยทราเวลอินโฟเซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2,000,000 บาท และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 150,000,000 บาทในปี 2557 เพื่อให้สอดรับกับผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีและเพื่อให้องค์กรเติบโตควบคู่ไปพร้อมกับแผนพัฒนาประเทศสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 บริษัทจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และมีเป้าหมายชัดเจนในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรม Travel Tech Company ที่สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ (Globalized Market) จึงได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท ทราวิซโก อินโนเทค จำกัด (TRAViZGO INNOTECH LTD.) ในปี 2561 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันให้สูงยิ่งขึ้นรวมทั้งรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับงานในภาคบริการทั้งระบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกครั้งเป็น 800,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่า) ในปี 2564 กระทั่งถึงปัจจุบัน
  • ทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท (ชำระเต็ม)
  • ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105547034583 ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เลขที่ 0105547034583 ออกโดยกรมสรรพากร
  • ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/03799 จากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
  • ใบอนุญาตสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เลขที่อนุญาติ 35-3-08383
  • ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108614827406 ออกโดยกระทรวงพาณิชย์
ใบอนุญาตสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)
ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินอย่างเป็นทางการ กับองค์การการบินระหว่างประเทศ เลขที่อนุญาติ 35308383
เราคือองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาภายใต้หลัก THE BEST
T

Teamwork

การทำงานเป็นทีม

H

Hospitality & Happiness

ความมีมิตรไมตรีจิต

E

Expertise

ความรู้ความชำนาญ

B

Benefit

การได้รับผลประโยชน์

E

Ethic & Equality

จริยธรรม และ จรรยาบรรณ

S

Smart

ก้าวตามเทคโนโลยีใหม่ๆ

T

Trusty

ความน่าเชื่อถือ

ข่าวสารและกิจกรรม