บริษัท ทราวิซโก อินโนเทค จำกัด ได้จัดให้มีนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยได้กำหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นโยบายการรับลูกค้า นโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า และระเบียบวิธีปฎิบัติดังนี้

1.ยึดมั่นการประกอบธุรกิจกับลูกค้าและคู่ค้าที่น่าเชื่อถือ ซึ่งดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายและพึงระมัดระวังการติดต่อ ทำ ธุรกรรมกับบุคคล หรือนิติบุคคลที่ต้อสงสัยว่าอาจกระทำความผิดตามกฎหมาย

2.ไม่ให้ความช่วยเหลือ หรือหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางที่มาของเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ผิด และไม่ทำธุรกรรมใด ๆ ที่อาจทำให้เงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดถูกแปรสภาพ เปลี่ยนรูป หรือถูกแปลงให้เป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมการสนับสนุนช่วยเหลือตามกรณีดังกล่าวขัางตันดัวย

3.มุ่งมั่นในการป้องกัน มิให้บริษัทฯ เป็นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด

4.กำหนดนโยบายการรับลูกค้า โดยมีหน้าที่ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน ดำเนินการตรวจสอบพิสูจน์ทราบและระบุตัวตนของลูกค้าก่อนพิจารณาอนุมัติรับลูกค้า ตามบทบัญญัติิแห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

5.กำหนดมาตรการการบริหารการควบคุมความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ

6.กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยเคร่งครัด

7.สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สามารถแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหา แจ้ง เบาะแสหรือข้อร้องเรียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านโยบายนี้ได้รับการปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด ผ่านอีเมล์: [email protected] ซึ่งข้อมูลเหล่านั้น จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ แต่เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไขพัฒนา ต่อไป

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

 

 

( นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่