งบแสดงฐานะทางการเงิน เปรียบเทียบ ปี 2559-2562

รายการ

2559
(งบการเงินตรวจสอบ)

2560
(งบการเงินตรวจสอบ)

2561
(งบการเงินตรวจสอบ)

2562
(งบการเงินระหว่างตรวจสอบ)

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

สินทรัพย์

 

 

 

 

สินทรัพย์หมุนเวียน

     

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 36.06

 49.02

9.19

4.01

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 25.89

 38.51

108.02

49.16

เงินลงทุนระยะสั้น

 -  

 130.82

632.61

967.42

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 275.72

 282.58

4.19

12.04

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

 337.67

 500.94

754.02

1,032.63

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 

 

 

 

เงินฝากสถาบันการเงิน - ที่มีภาระค้ำประกัน

 136.44

 137.13

136.18

160.60

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

 479.13

 549.49

526.18

571.69

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

 0.26

 2.12

1.88

1.90

เงินลงทุนระยะยาว

 -  

 -  

 -  

 -  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

 0.24

 0.45

0.65

1.89

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 616.08

 689.19

664.89

736.09

รวมสินทรัพย์

 953.74

 1,190.13

1,418.91

1,768.72

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 

 

 

 

หนี้สินหมุนเวียน

 

 

 

 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

404.20

645.84

670.26

738.60

เงินกู้ยืมกรรมการ

 -  

 -  

-

0.71

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

66.59

48.94

73.58

128.54

เงินกู้ยืมระยะสั้น

-  

25.91

-

-

ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

 7.36

 6.58

6.58

1.87

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

 1.03

 2.42

9.95

28.40

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 27.13

 28.48

19.78

18.82

รวมหนี้สินหมุนเวียน

 506.31

 758.18

780.16

916.94

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 

 

 

 

เงินกู้ยืมระยะยาว

 206.93

 174.84

 199.82

159.78

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

 -  

 -  

0.53

0.64

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

 10.00

 8.61

3.28

9.75

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

 216.93

 183.46

203.63

170.18

รวมหนี้สิน

 723.24

 941.64

983.79

1,087.11

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 

 

 

 

ทุนจดทะเบียน

199.00

199.00

330.00

330.00

ทุนที่ออกและชำระแล้ว

199.00

199.00

330.00

330.00

กำไร (ขาดทุน) สะสม สำรองตามกฎหมาย

 

 

 

33.00

กำไร (ขาดทุน) สะสม ยังมิได้จัดสรร

 31.51

 49.49

105.12

 193.61

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

 

 

 

 125.00

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

 230.51

 248.49

435.12

 681.61

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 953.74

 1,190.13

1,418.91

 1,768.72

งบกำไร-ขาดทุน

รายการ

2559
(งบการเงินตรวจสอบ)

2560
(งบการเงินตรวจสอบ)

2561
(งบการเงินตรวจสอบ)

2562
(งบการเงินระหว่างตรวจสอบ)

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

รายได้จากการดำเนินงาน

 1,098.07

 1,019.61

 1,097.16

2,345.09

รายได้อื่น

 4.04

 7.36

 20.18

50.16

รวมรายได้

 1,102.11

 1,026.97

 1,117.35

2,395.25

ค่าใช้จ่าย

 

 

 

 

ต้นทุนขาย

 999.59

 922.70

 935.52

2,116.67

ค่าใช้จ่ายในการขาย

 24.22

 15.51

 15.68

 12.21

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 51.29

 49.67

 48.23

 65.85

รวมค่าใช้จ่าย

1,075.09

987.88

999.43

2,194.73

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน

27.01

39.08

117.92

200.53

ต้นทุนทางการเงิน

(14.30)

(16.26)

(45.41)

(49.38)

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

12.71

22.82

72.51

151.14

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

(2.94)

(4.84)

(14.49)

(30.39)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

9.77

17.99

58.02

120.75